FANDOM


Godzilla 1985: The Legend Is Reborn
Godzilla 1985
Directed By Koji Hashimoto
Written By Shuichi Nagahara
Cast Ken Tanaka, Yosuke Natsuki, Yasuko Sawaguchi
Produced By Tomoyuki Tanaka
Film Editing By Yoshitami Kuroiwa
Cinematography By Kazutami Hara
Music By Reijiro Koroku
Studio

Toho

Country

Japan

Language

Japanese, English

Release Date

December 15, 1984

Runtime

103 Minutes

Rating PG
Distributed By

Toho

Gross $11,000,000


Plot

Write the first section of your page here.

Cast

 • Ken Tanaka as Goro Maki
 • Raymond Burr as Steve Martin
 • Yasuko Sawaguchi as Naoko Okumura
 • Yosuke Natsuki as Professor Makoto Hayashida
 • Keiju Kobayashi as Prime Minister Seiki Mitamura
 • Warren J. Kemmerling as Gen. Goodhoe
 • James Hess as Col. Raschen
 • Travis Swords as Maj. McDonough
 • Justin Gocke as Kyle
 • Shin Takuma as Hiroshi Okumura
 • Eitaro Ozawa as Kanzaki
 • Hiroshi Koizumi as Professor Minami
 • Mizuho Suzuki as Seiichi Emori
 • Taketoshi Naito as Takegami
 • Yoshifumi Tajima as Hidaka
 • Kenpachiro Satsuma as Godzilla

Production

Reception

Trailer

The Return of Godzilla (Godzilla 1985) International Trailer

The Return of Godzilla (Godzilla 1985) International Trailer